Überspringen zu Hauptinhalt
Aanbesteding Werkzaamheden “Matchmaker” Internationaal Netwerkbureau

Het Internationaal Netwerkbureau is een adviesdienst voor Nederlandse en Duitse ondernemers die grensoverschrijdend zaken doen in het buurland, of daarmee willen beginnen. Het Bureau is een samenwerkingsverband van de gemeenten Aalten en Oude IJsselstreek, en de Wirtschaftsförderung Bocholt. Doel is het bevorderen van de economische vitaliteit en duurzame werkgelegenheid in de regio Achterhoek en de aangrenzende regio in Duitsland. Versterking van de arbeidsmarkt en het bijdragen aan een oplossing voor het huidige gebrek aan vakmensen heeft daarbij de nadrukkelijke aandacht. Bij de drie deelnemende partijen bevindt zich een servicepunt voor ondernemers. In Bocholt is bovendien een expertisecentrum ingericht. De Matchmaker van het Internationaal Netwerkbureau fungeert als bedrijfsadviseur en netwerkcoördinator. Per jaar worden zes netwerkbijeenkomsten voor ondernemers georganiseerd

Met deze aanbesteding vraagt het Internationaal Netwerkbureau offertes voor het uitvoeren van de werkzaamheden van

MATCHMAKER

Werkzaamheden Matchmaker

 1. De Matchmaker acquireert en voert maandelijks minstens 5 eerste adviesgesprekken
  a) met ondernemers, inclusief voorbereiding en afhandeling. De gesprekken hebben een oriënterend karakter. De gesprekken vinden plaats bij de ondernemer of bij een van de drie samenwerkende partners in Aalten, Oude IJsselstreek of Bocholt. De Matchmaker maakt zelf de afspraken met de ondernemers
 2. Al naar gelang de behoefte van de betreffende ondernemer schakelt de Matchmaker andere partners en dienstverleners in
 3. Desgewenst brengt de Matchmaker de ondernemer in contact met de juist zakenpartner(s) en experts
 4. Uitbouw en onderhoud van een Nederlands-Duits ondernemersnetwerk
 5. Uitbouw en onderhoud van een netwerk op het gebied van arbeidsbemiddeling en (om)scholing van werkzoekenden en werknemers
 6. Het actief bekend maken van het adviesaanbod van het Internationaal Netwerkbureau bij de relevante ondernemersnetwerken, en bij instanties op het gebied van arbeidsbemiddeling en (om)scholing.
 7. Het bundelen van professionele adviesdiensten die ervaring hebben met publieke en private dienstverlening aan grensoverschrijdende ondernemers in de grensstreek
 8. Organisatie van en deelname aan de thema- en netwerkbijeenkomsten van het Netwerkbureau en andere partners uit de (grens-)regio
 9. Genereren van publiciteit voor de activiteiten van het Netwerkburo via alle mogelijke kanalen (waaronder persoonlijke contacten en sociale media zoals LinkedIn en XING)
 10. Maandelijkse schriftelijke rapportages aan het Netwerkbureau over activiteiten en resultaten

 

Functieprofiel Matchmaker

 1. goede beheersing van het Nederlands en Duits in woord en geschrift
 2. een gedegen netwerk van bedrijven en ondernemers in zowel Nederland als Duitsland
  een gedegen netwerk van personen en organisaties die actief zijn op het gebied van arbeidsbemiddeling en scholing en omscholing van werkzoekenden en werknemers
 3. ten minste drie jaar ervaring met grensoverschrijdende advieswerkzaamheden of projecten
  gedegen bedrijfseconomische kennis
 4. ruime ervaring op het gebied van bedrijfsadvisering
  een initiatiefrijke persoonlijkheid en een proactieve houding
 5. opdrachtnemer verplicht zich tot neutraliteit in het gebruik van het netwerk van het Netwerkburo en zal het project niet aanwende voor eigen gewin of acquisitie

 

Offertes

Opdrachtnemer dient in zijn offerte duidelijk te maken in welk tijdsbestek en tegen welk tarief per uur de adviesgesprekken en andere werkzaamheden uitgevoerd zullen worden (op basis van een ‘all-in’ tarief, d.w.z. inclusief reis- en verblijfkosten, materiaalgebruik etc.), en hoe de neutraliteit wordt gewaarborgd.

De offerte dient ook inzichtelijk te maken hoe de werkzaamheden in de dagelijkse praktijk worden uitgevoerd.

Het is mogelijk om met meerdere partijen gezamenlijk offerte uit te brengen voor deze aanbesteding. De onderlinge verdeling van de werkzaamheden dient in dat geval duidelijk te worden aangegeven. Opsplitsing van de aanbesteding in afzonderlijke delen is niet mogelijk.

Om de offerte te kunnen beoordelen, dient de onder “Gunningcriteria“ gevraagde informatie te worden ingediend.

 

Duur van de werkzaamheden

De werkzaamheden worden uitgevoerd in de periode van 17. Juni 2019 tot en met 31 december 2019.

Bijlagen

Offertes voor deze aanbesteding dienen de volgende informatie te bevatten:

 • Gedetailleerde beschrijving van het aanbod, inclusief tijd- en kostenplan.
 • Persoonlijke presentatie en referenties; ervaring met projecten en activiteiten in relatie met de genoemde doelen, opgaven en functieprofiel, in het bijzonder ook de talenkennis.
 • Beschrijving van het eigen netwerk.

Kosten die gemaakt zijn voor het uitbrengen van offerte worden niet vergoed.

De gemeenten Oude IJsselstreek, Aalten en Wirtschaftsförderungs- und Stadtmarketing Gesellschaft Bocholt behouden zich het recht voor te allen tijde de verstrekte gegevens en verklaringen aan een nader onderzoek te onderwerpen en op juistheid te controleren, alsmede de eventueel opgegeven referenties te benaderen. Mocht blijken dat één of meerdere gegevens of verklaringen onjuist zijn dan kan dit leiden tot uitsluiting van verdere deelname aan de aanbestedingsprocedure.

De gemeenten Oude IJsselstreek, Aalten en Wirtschaftsförderungs- und Stadtmarketing Gesellschaft Bocholt behouden zich het recht voor op elk willekeurig moment de aanbesteding geheel of gedeeltelijk, tijdelijk of definitief te stoppen of om aan het eind niet tot gunning over te gaan. Zolang niet op alle punten volledige overeenstemming is bereikt en nog geen schriftelijke en door partijen ondertekende overeenkomsten tot stand zijn gekomen, is er voor de gemeente Oude IJsselstreek, Aalten en Wirtschaftsförderungs- und Stadtmarketing Gesellschaft Bocholt geen sprake van enige gebondenheid voor welke kosten of schade dan ook.

Dit document met de bijbehorende bijlage is met zorg samengesteld. Mocht u desondanks tegenstrijdigheden en/of onvolkomenheden tegenkomen dan dient u dat uiterlijk 3 dagen vóór datum indienen offerte aan de contactpersoon te melden. Als later blijkt dat het document tegenstrijdigheden en/of onvolkomenheden bevat die u redelijkerwijze had kunnen opmerken, dan zijn deze voor uw eigen risico en kunnen deze niet meer aan de aanbestedende diensten worden tegengeworpen.

 

Gunningcriteria:

De opdracht zal worden gegund aan de inschrijver die de Economisch Meest Voordelige Inschrijving heeft uitgebracht, op basis van de beste prijs- en kwaliteitsverhouding. Bij de beoordeling van de offertes worden de navolgende gunningcriteria gehanteerd:

 • Prijsstelling van het aanbod:                                                50 %

Opgave all-in uurtarief (d.w.z. inclusief reis- en verblijfskosten en materiaalgebruik etc.) waarvoor de adviesgesprekken en de andere werkzaamheden zullen worden uitgevoerd. Opgave in welk tijdsbestek de adviesgesprekken en de andere werkzaamheden zullen worden uitgevoerd. Opgave van de totaal prijs waarvoor de beschreven werkzaamheden gedurende de volledige contractperiode zullen worden uitgevoerd.

 • Vakkennis en ervaring:                                                                                    15 %

Aantoonbare ervaring met projecten en activiteiten in relatie met de genoemde doelen, opgaven en functieprofiel. Beschikking over bedrijfseconomische kennis. Verder dient het curriculum vitae toe te worden gevoegd van degene(n) die daadwerkelijk met de uitvoering van de opdracht wordt belast. Deze adviseur voldoet voor zich, dan wel tezamen (indien meerdere adviseurs worden voorgedragen), in elk geval aan de relevante competenties als genoemd in het functieprofiel. Dit dient in de offerte te worden aangetoond.

 • Toegang tot de bestaande netwerken                                                  15 %

Beschrijving hoe de werkzaamheden in de dagelijkse praktijk zullen worden uitgevoerd, wat de inbreng is van de matchmaker bij de opbouw en het onderhouden van een Nederlands-Duits ondernemersnetwerk en hoe hierbij de neutraliteit wordt gewaarborgd. Naast de hiervoor gevraagde beschrijving, dient men te beschikken over een persoonlijk Nederlands-Duits netwerk, aan te tonen door een lijst met referenties.

 • Ervaring met projectmatig werken:                                                 10 %

Ervaring met projectmatige Nederlands-Duitse advieswerkzaamheden.

 • Beheersing van het Nederlands en het Duits:                                     10 %

Aantoonbare beheersing in woord en geschrift van de Nederlandse en Duitse taal en eventueel andere relevante talen (zoals bijvoorbeeld Engels).

Voor aanvullende informatie over deze offerte kunt u contact opnemen Myriam Bergervoet (0315 292437) of Wendelin Knuf (0049 2871 294933-20). Deze werkzaamheden worden gelijktijdig in Nederland en Duitsland aanbesteed. Op de afgesloten overeenkomst (arbeidscontract) is Duits recht van toepassing. Het arbeidscontract wordt gesloten met de Wirtschaftsförderungs- und Stadtmarketing Gesellschaft Bocholt.

Indiening van offertes

Offertes kunnen tot 1 juni 2019 per mail of per reguliere post worden ingediend. Bij indiening per post duidelijk aangeven dat het de “Aanbesteding Matchmaker” betreft. Bij indiening per mail dient als onderwerp “Aanbesteding Matchmaker” te worden vermeld. U kunt uw reactie richten aan

Gemeente Oude IJsselstreek
Myriam Bergervoet
Postbus 42
7080 AA Gendringen
NEDERLAND
Tel. 0315 292437
m.bergervoet@oude-ijsselstreek.nl
www.oude-ijsselstreek.nl

Wij ontvangen uw reactie graag voor 1 juni 2019.

An den Anfang scrollen